2014. március 14., péntek

Pilling János: HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYT ÁTÉLT EMBEREK VILÁG- ÉS TÚLVILÁGKÉPE

1998

A   klinikai   halálból   visszatért   emberek   szemlélete,   gondolkodásmódja   jelentõsen

megváltozik a halál közelségének megtapasztalása után.

A változások két csoportba oszthatók: az elsõbe az énkép, a többi ember megítélése és

az   élet   értékeinek   szemlélete   tartozik.   Ezek   módosulása   (kisebb-nagyobb   mértékben)

mindazokra jellemzõ, akik tudatában vannak, hogy õk klinikai halottak voltak – függetlenül

attól,  hogy   ennek   kapcsán  volt-e   halálközeli   élményük.  A  változások  másik  csoportját  a

halálról, a túlvilágról, az Istenrõl és a vallásról alkotott vélemények módosulása képezi. Ezek

a változások elsõsorban azokra jellemzõk, akik a klinikai halál során halálközeli élményt is

átéltek.

A   tanulmány   –   szakirodalmi   leírások   és   saját   vizsgálatok   eredményei  alapján   –

bemutatja és  beszámolókkal illusztrálja a különbözõ változások  jellegzetességeit. A szerzõ

felhívja a figyelmet az utóhatások kevésbé vizsgált területeire – különös tekintettel a negatív

hatásokra   –,   és   ismerteti   a   pozitív   utóhatások   néhány   pszichoterápiás   felhasználási

lehetõségét.

„Ha meghalok, ki hal meg

bennem, velem, helyettem?”

(Weöres Sándor: Agónia)

Születésünk óta igyekszünk megismerni és megérteni a világot. Kisgyermekként még számos

dolog megértéséhez kevés  a tudásunk, ám ahogyan növekszünk, ezek száma egyre csökken.

Mégis:   még   felnõttként   is   vannak   olyan   területek,   amelyek   kívül   esnek   tapasztalásunk

határain. Wallon ultrajelenségeknek nevezi ezeket. Ilyen pl. az idõ, az Univerzum, az élet és a

halál is.

A   halál   megismerésnek,   megértésének   vágya   õsi   törekvés.   Ez   a   kérdés   azonban

évezredeken  keresztül   kívül  esett  a  tudomány határain:  a  halál  által  felvetett  kérdésekkel

elsõsorban  mûvészek és  filozófusok foglalkoztak. Ezen a téren  azonban jelentõs  változást

hozott a XX. század, melynek közepén új tudományág született: a halál, a haldoklás és a gyász

kérdéseit   vizsgáló   tanatológia.   Ez   az   interdiszciplináris   tudományterület   módszeresen

törekszik a halállal kapcsolatos kérdések vizsgálatára, kutatva ennek kultúrtörténeti, néprajzi,

pszichológiai, szociológiai, etikai, stb. kérdéseit.

Ennek  a  fiatal  tudományágnak  is  a  legújabb  területe  az,  amely a  klinikai  halálból

visszatért   emberek   tapasztalatait   vizsgálja.   Bár   ilyen   beszámolók   már   évezredek   óta

ismeretesek, csak korunkban, a reanimációs  technika fejlõdésével vált lehetõvé, hogy az ún.

halálközeli   élmények   tudományos   vizsgálatokra   is   alkalmas   nagy   számban   kerüljenek

nyilvánosságra.

Kezdetben az érdeklõdés – érthetõen – magára az élményre irányult. A ‘80-as évektõl

elejétõl azonban egyre több kutató figyelme terelõdött egy nem kevésbé érdekes területre: az

élmény utóhatásaira. A halálközeli élmények egyik legnevesebb kutatója, Kenneth Ring magát

az  élményt  egy  magszemhez   hasonlítja,   amely   késõbb  kicsírázik   és   felnõ.   Mint   írja,   a

halálközeli  élmények kutatói  kezdetben úgy tekintettek  erre  a jelenségre, mint  egy frissen

bevetett kertre  – s most ámulva láthatják, milyen virágok népesítik be  ezt  a kertet. (Ring,

1990, 23)

Ebben a tanulmányban ezt a kertet igyekszünk majd bejárni. Az utak megtalálása nem

könnyû. A halálközeli élmény ugyanis sokrétû és mélyreható változásokat idéz elõ az emberek

szemléletében.  Az   élményt   átéltekkel   folytatott   beszélgetésekbõl   eddig   kb.   30   területen

figyeltek   meg   jellegzetes   szemléletbeli   változásokat,   amelyek   ugyanolyan   általánosnak

tûnnek, mint a halálközeli élmény visszatérõ elemei.

A   változások   csoportosítására   Kenneth  Ring  tett   kísérletet.  Õ   két  nagy   csoportot

különített  el:  az   egyik  a  klinikai   halált  átélt  emberek  viszonyulása  önmagukhoz,  a   többi

emberhez   és   az   élet   értékeihez;   a   másik   a   halálhoz   és   a   valláshoz   fûzõdõ   viszony

megváltozása. Az elkülönítés alapját kontrollcsoporttal való összehasonlítás képezte. Míg az

elõzõ változások mindenkinél bekövetkeznek, aki a klinikai halált átélte – függetlenül attól,

hogy volt-e ezalatt halálközeli élménye, vagy sem – addig a halállal és a vallással kapcsolatos

attitûdök jelentõs megváltozása elsõsorban az élményt átéltekre jellemzõ. (Ring, 1993, 185)

A két csoport  közti különbséget érthetõvé teheti a halálközeli élmények tartalma. Az

élmény átélõi ugyanis tapasztalják, hogy tudatuk, észlelésük megmarad a szív megállása után

is, találkozhatnak elhunyt hozzátar tozóikkal és egy magasabb rendûnek érzett szellemi lénnyel

is. Ez képezheti a halállal és a vallással kapcsolatos szemléletváltozás alapjait.

A klinikai halál azonban – függetlenül attól, hogy járt-e halálközeli élménnyel, vagy

sem – önmagában is egy olyan krízishelyzet, amelynek átélése hatással van az élet értékeinek

megítélésére. Heidegger filozófiájának egyik alapgondolata az ún. határhelyzetek értékelése. A

fogalom   alatt   az   élet   mindennapos   eseményeitõl   eltérõ   helyzeteket   érti,   amelyek

megoldásához   nem   elegendõek   köznapi   magatartásmintáink.   A   határhelyzetek   között

kiemelkedõ jelentõséget tulajdonít a  halálnak, ill. a  haláltudatnak, amely az élet értékeivel

való szembenézésre kényszerít bennünket. Kunt Ernõ maga is úgy véli, hogy életünk során

számos sorsfordulót, „átváltozást” élünk át – felnõtté válást, esküvõt, gyermekeink születését

– s  ezek sorában az „utolsó átváltozás” a halál. A vele való szembenézés megváltoztatja az

élethez való hozzáállásunkat, önmagunkhoz és a többi emberhez fûzõdõ viszonyunkat. (Kunt,

1987, 30-31)
Tekintsük át, hogyan változik meg azok szemlélete, aki személyesen élték át a halállal

való szembesülést!

A   klinikai  halálból  visszatérve   sokan  úgy  érzik,  új  esélyt  kaptak  a   Sorstól,  hogy

életüket  újrakezdhessék.   Bár  meghalhattak  volna,  mégis   megmenekültek   ebbõl   a  halálos

veszedelembõl.  Egyfajta  újjászületésként  élik  ezt  meg.  Jankovich  István  saját   halálközeli

élményérõl írt könyvében azt mondja errõl:

„1964 szeptember  16.-án meghaltam, és  pár  perc múlva újból  születtem,  mint egy új

ember, egészen más ideálokkal, tapasztalatokkal és ismeretekkel.”

(Jankovich, 1992a, 13)

Mindezek   után   úgy   gondolják,   valamilyen   célja   van   annak,   hogy   nem   haltak   meg   és

folytathatják  az  életüket.  Erre  vonatkozóan   saját   vizsgálataim   alapján  egy magyarországi

beszámolóból idézek:

„Az Úr kísért vissza engem, ahogyan egy vendégünket kísérjük ki. Úgy éreztem, mintha a

világûrön haladnánk keresztül. De én nem néztem semerre, csak Õt figyeltem, a Központi

Szeretetet. Fogta a kezem, és  beszélt hozzám. Elmondta, hogy vissza kell térnem, mert

terve van még velem. Hozzátette azonban, hogy gondoskodása és  szeretete továbbra is

velem  marad. Ekkor  már  véget ért az  utunk, és  megláttam a testemet. Ha az  Úr  nem

mondta  volna el  mindezt,  biztos,  hogy  nem  szerettem   volna visszatérni. Így  azonban

megértettem, hogy dolgom van még ezen a földön.”

(Ács, Pilling, Zatik, 1992, 68)

Ezt a földi célt, feladatot azonban a halálközeli élmény során általában nem ismerik meg.

Ezért – visszatérve az életbe – keresni  kezdik, mi az a feladat, amelyet el kell végezniük.

Megpróbálnak olyan életformát találni, amely összhangban áll tapasztalataikkal. Jellegzetes,

hogy nagy aktivitással vetik magukat a munkába, s egyszerre több területen is megpróbálnak

mások  hasznára lenni.  Így pl.  az  az  asszony,  akinek a  beszámolójából  az  imént  idéztem,

találkozásunkkor,   70.   évén   túl   is   gerincsérült   betegeket   ápolt,   haldoklókat   gondozott,

minisztériumokkal levelezett a kisnyugdíjasok jobb megélhetéséért, elkezdett a cigány-folklór

kutatásával foglalkozni, és aktívan részt vett saját városának közéletében is.

A  legtöbben  úgy  érzik,  nem  tudják  biztosan,  mi   az  a   feladat,  amelyet  végre  kell

hajtaniuk, de ha megtalálják, felismerik. Egy amerikai nõ a következõképpen jellemezte ezt az

érzését:

„Most az a legfontosabb célja az életemnek, hogy tapasztalatomat pozitív, értékes módon

használjam  fel, hogy  másoknak segíthessek. Legnagyobb problémám, hogy  kitaláljam,

miként tudnám ezt a leghatékonyabban megvalósítani.”

(Ring, 1990, 220)

Néhányan úgy érzik, ez a feladat  az, hogy megismertessék másokkal  saját  tapasztalataikat.

Kenneth  Ring  egyik beszélgetõtársától  a   következõ  választ   kapta   arra   a  kérdésére,  hogy

közölt-e vele valamit a Fénylény:

„Igen...,   hogy   érdemes   lenne   engem   visszaküldeni,   hogy   tudást   közvetítsek,

tapasztaltaimról beszámoljak, hogy létezik élet sokkal magasabb szinten is..., hogy sokkal

többek vagyunk, mint azt képességeink és lehetõségeink alapján tudjuk.”
Ebbõl adódóan sokan élményük után intenzíven érdeklõdni kezdenek a halálközeli élmények

szakirodalma, mások tapasztalatai iránt. Megfigyelhetõ azonban ennek az ellenkezõje is: az

elzárkózás  a   szakirodalom   megismerésétõl.   Ezt   általában   azzal   szokták   indokolni,   hogy

szeretnék az élményüket eredeti formájában, torzításmentesen megõrizni és átadni másoknak.

Sokan úgy érzik: ahhoz, hogy ezt az ismeretlen, rájuk bízott feladatot elvégezhessék,

több tudásra van szükségük. Felértékelõdik számukra a tanulás fontossága. Kutatni kezdik az

élet  értékeit, s  így figyelmük gyakran a  vallások, és  a  filozófia  felé fordul. Egy amerikai

asszony azt mondta errõl Ring-nek:

„Azt a kényszerítõ kívánságot fedeztem fel magamban, hogy lelki dolgokkal foglalkozzak

(a  Bibliával  és   más  bölcs   tanításokkal)   és   a  szokatlan  jelenségekkel  is.  Olvasok,  és

megpróbálok amennyit csak lehet, tanulni. Nem tudom, de valahogy olyan érzésem van,

hogy valami nagyobb dologra készítettek elõ.”

(Ring, 1990, 220)

Sokan  beszámolnak  arról,  hogy  élményükbõl  megtanulták:  földi  létünk  egy  olyan  iskola,

amelynek tapasztalatai – így megszerzett tudásunk is  – saját fejlõdésünket  szolgálják. Ez a

fejlõdés  többek  szerint   a  halál   után  is  folytatódhat,  s   általa  kerülünk  közelebb  ahhoz   a

magasabb   rendû   lényhez,   amelynek   átfogó   szeretetét   és   tudását   élményükben  átérezték.

Hangsúlyozzák azonban azt is, hogy ez a tudás nem önmagáért és önmagunkért való: csak az

a tudás  értékes igazán, amellyel mások javát is  szolgáljuk. Ez  pedig elvezet a másik fontos

értékhez, amelyet szinte mindenki hangsúlyoz, aki a klinikai halálból visszatért: a szeretethez.

A szeretet fontosságának kiemelése gyakran az  életút végigtekintésén alapul. Sokan

beszámolnak arról, hogy életükbõl nem csupán saját tetteiket  látták, hanem átérezték azt a

hatást is, amit cselekedeteik másokra gyakoroltak. Életfilmjükön néha elfeledettnek tûnõ apró

részletek válnak fontossá:

„egy mosoly, egy bátorító szó, egy önfeláldozó, apró tett.”

(Eadie,

1994, 75)  Betty Eadie  leírja, hogy élményébõl megtanulta azt a hatást is, amit  õ „hullám-

effektusnak” nevez: ha szeretetet adunk másoknak, õk is szeretettel fordulnak a többiek felé –

s ha bántóan viselkedünk velük, õk is így viselkednek majd más emberekkel. (Eadie, 1994,

148)   Ám   nem   csupán   saját   életük   újraélése   indítja   õket   a   szeretet   fontosságának

hangsúlyozására, hanem a  fénylõ, isteni  lény teljes, tökéletes  szeretetének érzése is.  Betty

Eadie saját élményérõl szóló „Átölel a fény” c. könyvében azt írja:

„Mindenekfelett azt mutatták meg nekem, hogy a szeretet a legfõbb jó. Láttam, hogy igaz

szeretet   nélkül   semmik   vagyunk.   Azért   vagyunk   itt,  hogy   segítsünk   másoknak,   hogy

gondoskodjunk   másokról,   hogy   megértsük   egymást,   megbocsássunk   és   szolgáljunk

egymásnak.   Azért   vagyunk   itt,   hogy   minden   földre   született   ember   iránt   szeretettel

legyünk.”

(Eadie, 1994, 74)

Ennek megfelelõen élményük után sokkal nagyobb empátiával fordulnak mások felé. Ennek a

következménye az is, hogy kevésbé ítélnek el másokat, elfogadóbbá, toleránsabbakká válnak.

Jankovich István azt írja errõl:

„Az  embereket  olyannak kell elfogadnunk, amilyenek. Mindenkinek  megvan az  oka  és

indítéka,   hogy   olyan   legyen,   amilyen.   Ez   azt   jelenti,   hogy   embertársainkat   nem

alakíthatjuk   kedvünk   szerint,  és   személyiségüket  nem   szabad   saját  elképzeléseinknek

megfelelõen változtatnunk”

(Jankovich, 1992a, 147)
A halálközeli élményt átélt emberek azonban nemcsak másokat, hanem önmagukat is jobban

el tudják fogadni. Egy amerikai nõ azt mondta errõl:

„Élményem   elõtt   –   mint   a   legtöbb   ember   –   nem   különösebben   voltam   magammal

megelégedve. De most valóságosan tapasztaltam mennyit érek és hogy Isten – a Fény –

mennyire szeret engem; naponta erre emlékszem. Gyakran így gondolkodom: »Ha Õ ilyen

sokra tart  engem (ahogy számomra azon a januári napon kiderült), akkor  biztos, hogy

értékes   ember  vagyok,  teljesen  mindegy, hogy  milyen  negatívan  ítélem  meg  magam.«

Efelõl nincs kétségem. Nézze, minden hibám ellenére Õ úgy határozott, hogy megosztja

velem   ezt  a  tapasztalatot, ami  egész  életemet  megváltoztatta.  Nem  azért, mert  én  ezt

megérdemeltem, vagy  mert   elõkészültem   rá,  hanem   valamilyen ismeretlen  okból  érek

valamit a szemében. És  amióta errõl meg vagyok gyõzõdve, többre értékelem  magamat

is.”

(Ring, 1990, 219)

Önmaguk  elfogadása  és  a  mások  iránt  érzett  szeretet  szoros  kapcsolatban áll  azzal  a

megújuló és  felerõsödõ életszeretettel, egység-érzéssel, amely a klinikai halálból visszatértek

közül sokakat eltölt. Ennek érzékeltetésére egy magyarországi beszámolóból idézek:Mióta bepillantottam az élet és a halál titkaiba, még arra is vigyázok, hogy egy hangyát

el ne tapossak. Ha az úton látom, kikerülöm, és ha véletlenül rálépek, imában kérem az

Urat, hogy bocsásson meg.”

(Ács, Pilling, Zatik, 1992, 73)

Ezzel egyidejûleg gyakran megfigyelhetõ, hogy a halálközeli élményt átélt emberek képessé

válnak arra is, hogy ezeket az érzéseiket, szeretetüket nyíltabban kifejezhessék.

Értékrendjük ezen jellegzetes átalakulásának velejárója – mondhatni: következménye

–,   hogy   sokkal   kisebb   szerepet   tulajdonítanak   a   (mindennapi   életünkben   gyakran   oly

fontosnak hitt) sikernek, hírnévnek, karriernek és  a pénznek. Karakterisztikus példája ennek

az a 70. évén túli asszony, akirõl korábban már leírtam, mennyi mindennel foglalkozik. Akkor

találkoztam vele elõször, amikor  Romániából sokan települtek át Magyarországra. Elmondta,

hogy férje halála után üresen maradt egy ház, amelyet õ akkor teljes berendezésével együtt egy

Erdélybõl áttelepült  család egyik tagjának nevére  íratott  – anélkül,  hogy korábban ismerte

volna õket.

Összefoglalóan  tehát  megállapíthatjuk,  hogy  a  klinikai   halálból  visszatért  emberek

szemlélete jelentõs mértékben megváltozik – elsõsorban az élet értékeinek és önmaguknak a

megítélésében –, és mindez jelentõsen kihat a többi emberrel való kapcsolatukra is. Ezek a

változások  –  bár   eltérõ  mértékben  –  mindenkinél  felléphetnek, aki  a  meghalás   közvetlen

közelébe került. A szemléletbeli változások másik csoportja, a halálhoz és a valláshoz fûzõdõ

viszony   megváltozása   azonban   elsõsorban   azokra   jellemzõ,   akik   a   klinikai   halál   alatt

halálközeli élményt éltek át.

A   halálról   alkotott   kép   változásának   alapja   nyilvánvalóan   a   halál   közvetlen

megtapasztalása  lehet.  A halál  belsõ  átélése  – melytõl  ismeretlenül  gyakran rettegünk –  a

halálközeli  élményben  felszabadító,   boldog   érzésként   jelenik   meg.  Jankovich   István  így

jellemzi ezt:

„Igen   elcsodálkoztam   azon,   hogy   a   halált   egyáltalán   nem   találtam

kellemetlennek. Nem  féltem a közeledõ haláltól. Teljesen természetes, magától értetõdõ
volt, hogy meghalok, s végre elhagyom ezt a földet. Életem  folyamán soha nem  hittem

volna,  hogy  ilyen  egyszerûen  és   szépen  meg  lehet  válni  az   élettõl,  s   egyszerre  nem

kapaszkodunk   már   görcsösen   az   élethez.   A  halállal   kapcsolatos   ismereteink   hiánya

okozza, hogy annyira ragaszkodunk az élethez.”

(Jankovich, 1992a, 55)

Betty Eadie pedig a következõ érzéseit fogalmazta meg:

„Az  elsõ  benyomásom  az  volt, hogy  szabad vagyok. Semmi természetellenes  nem  volt

ebben az élményben. ... (A testem) olyan volt, mintha levetettem volna valami elhasznált

ruhát, és örökre félredobtam volna.”

(Eadie, 1994, 50)

Természetes, hogy ezek után, visszatérve a földi életbe, jelentõsen csökken a  haláltól  való

félelem. Ismét egy hazai beszámolóból idézek:

„Nem félek a haláltól. Tudom, hogy ez csupán egy átmenet egy másik, szebb világba. A

halál így azt a beteljesülést jelenti, amely értelmet, célt ad az életnek.”

(Ács, Pilling, Zatik, 1992, 67)

Ez az idézet már rámutat a halálközeli élményeket követõ egyik legkarakterisztikusabb

változásra is: az élményt átéltek körében jelentõsen nõ a túlvilági életbe vetett hit.

Rendkívül érdekes megismerni, hogy milyennek festik le a halálközeli élményt átéltek

ezt a bizonyos „másik, szebb világot”. Ennek részletes leírása a halálközeli élményekben sem

gyakori. Ebbe  a világba ugyanis  csupán kevesen nyernek bepillantást – jellegzetesen azok,

akik valamilyen okból szokatlanul  hosszú ideig voltak a klinikai halál  állapotában. A világ

legkülönbözõbb   részein   élõ   emberek   leírása   azonban   ezen   a   téren   is   megegyezik.   A

beszámolók egységesen egy csodálatos várost írnak le, amelyet általában a „Fény városának”,

„Aranyvárosnak”  neveznek.  Ennek  leírásakor   azonban  hangsúlyozzák,  hogy  szavaik  csak

hasonlatok, közelítések lehetnek, mert  a város földöntúli  szépségét  nem tudják  visszaadni.

Egy férfi, aki hosszas klinikai halált élt át (amelyet maradandó károsodásai, pl. izombénulásai

is jeleznek), a következõképpen próbálta meg jellemezni ezt az élményt:

„Közelebb  mozdultam   a  fényekhez,  és  megállapítottam,  hogy   városok  azok  –

városok   fényekbõl.   Ugyanabban   a   pillanatban   világossá   vált   számomra,   hogy

megérkeztünk. Az utazásnak vége. Nem lebegtem tovább.

Egy világos, nagyon szép téren álltam. Le akarom írni, hogy nézett ki:  az épület,

ahová bementem, egy katedrális volt – a Márk templom stílusában épült, vagy a Sixtusi

kápolnáéban,  de  a  téglák  és  a  kövek  mintha  plexiüvegbõl  lettek  volna.  Terek  voltak,

amelyeknek   volt   kiterjedésük,   de  keresztül   láthatott   rajtuk   az   ember,  és   minden   tér

közepén  ez   az   arany-   és   ezüstszínben   szikrázó  fény.  Lehetett  az   épületet   látni,  de  a

fényességbõl  kifolyólag alig... Vagyis  ez  a katedrális  szó  szerint  tudásból  épült  fel. A

tudás forrásánál álltam. Szinte éreztem  ... adatokkal lettem beborítva. Minden oldalról

záporoztak rám az információk – mintha folyó vízbe merítettem volna a fejem és minden

vízcsepp egy-egy információ lenne, ami átfolyik a fejemen.”

(Ring 1990, 69)

Saját vizsgálataim  során is  találkoztam olyan emberrel, aki átélte ezt az élményt. Érdekes

lehet a két beszámoló összehasonlítása:
„Utam  végén   egy  csodálatos,   fényben   pompázó   városba   érkeztem.   Házakat   láttam,

folyókat, gyümölcsözõ fákat, virágokat – és minden olyan ragyogó volt, mintha aranyból

lenne. Aranyváros –  talán ez a legjobb szó rá.  Ott  mindent  az Úr  fényessége tölt be,

ugyanaz  a   fény,  amely   Mózes   arcán  ragyogott  a   Vele   való  találkozás   után.  Amikor

megérkeztem   az  Aranyvárosba,   a   mindenség   ura   fogadott.   Nem   igaz,   hogy   az   Úr

szakállas  öregember:  fiatalabb õ mindenkinél. Nem  férfi  és  nem  nõ – Õ  a  kisugárzó

szeretet. Aranyló ködfátyolban jelent meg elõttem. Ruha helyett hasonló, de nem aranyló

ködfátyol   borítja   az   ott   élõ   lelkeket   is.   Ezeknek   ugyanolyan   alakjuk,   ugyanolyan

testrészeik vannak, mint  nekünk. Így ismerhetjük fel halott  rokonainkat, ahogyan én is

találkoztam   édesapámmal,   férjemmel,   testvéreimmel.   Szavak   nélkül,   pusztán

gondolatokkal beszélgettünk. Az Aranyvárosban hatalmas csarnokokban rengeteg könyv

és tekercs  van. Megkérdeztem  az  Úrtól, hogy milyen könyvek ezek, és Õ azt válaszolta,

hogy a világmindenség tudásának könyvei. Az emberek ugyanis ott, a másik dimenzióban

is állandóan tanulnak. Asztaloknál ülve,  fûben fekve, fák  alá ülve – mindenütt  tanuló

embereket láttam.”

(Ács, Pilling, Zatik, 1992, 47)

Mindkét beszámoló kiemeli a tökéletes tudás átélését. A halálközeli élményt átélt embereknek

ez  a  ritka  élménye  túlvilágképük  integráns  részévé  vélik. Ez  a  tudás  a  mi  fogalmainkkal

nehezen   közelíthetõ   meg,   mert   nem   kizárólag   tárgyi   ismereteket   jelent,   hanem   –   az

elmondások szerint – a valódi ismeretek összességét, az univerzum, a Teremtés lényegérõl és

céljáról  való teljes ismeretet. Erre az ismeretre a Biblia is utal, amikor  azt  írja: „Mert most

tükör  által homályosan látunk, akkor viszont színrõl színre; most rész szerint van bennem az

ismeret,  de  akkor  pedig  úgy  ismerek  majd,  mint  ahogyan  én  is  megismertettem.”  (1Kor.

13,12.)  Az információk átadása – saját idõfogalmunk szerint – egyetlen pillanatban történik,

minden formában: látványban, hangban, gondolatban. Ez a tudás élményük során mindvégig

birtokukban marad, de az életbe való visszatéréskor legnagyobb részét elveszítik. (Érdemes itt

megjegyezni, hogy a  Léthé,  a  felejtés   folyója  a  görög  mitológia túlvilágképének is  része,

valamint  azt,   hogy  Platón  szerint   a  földi  tudás   megszerzése   nem   más,   mint   a  túlvilági

ismeretek részleges felidézése, újratanulása.)

A   tudásnak   ezt   a   teljességét,   a   fény  városának   lenyûgözõ   látványát   néhányan  a

mennyországgal azonosítják. Néha azonban ez a kép csak szimbolikus for mában jelenik meg.

Egy idõs asszony arról számolt be nekem, hogy élménye során két utat látott maga elõtt. Az

egyik   csodálatos   szépségû,   árnyas,   zöldellõ   fákkal   övezett   volt,   a   másik   utat   viszont

elfûrészelt, porlepte törzsek szegélyezték, amelyek fölött varjak károgtak. A mennyországba és

a pokolba vezetõ utak analógiája kézenfekvõnek tûnik.

Jóval   kevesebb   azoknak   a   száma,   akik   valóban   a   pokol   képeire   emlékeztetõ

élményekkel térnek vissza. Raymond Moody második könyvében (Gondolatok a halál utáni

életrõl)   egyenesen   azt   írja:  „senki   sem   tett   utalást  olyasmire,   amit   pokolnak   nevezünk”

(Moody, 1983, 199)  – bár  hozzáteszi, hogy ez önmagában még nem zárja  ki  a pokol létét.

Valójában  a   beszámolóknak  egy   igen   szûk  –   szinte  szakirodalmi   ritkaságnak  számító  –

csoportja tesz említést az ún. „zavarodott lelkek birodalmáról”. A leírások szerint az élményt

átélõ  néha  lát  olyan  szellemi  lényeket,  amelyeket  szomorúság,  tétovázás,  reménytelenség

jellemez. Egy halálközeli élményt átélt asszony a következõképpen jellemezte ezt:

„Az  a hely, ahol elhaladtam  mellettük, sötét volt, ellentétben a többi, ragyogóan fényes

területtel. Külsejükben jobban hasonlítottak az emberekhez, mint a többiek, bár azok is

különböztek   mitõlünk.   Fejüket   lehajtva   szomorú,   kétségbeesett   tekintettel   vonszolták
magukat, mint akik súlyos láncokat hordanak. Nem tudom, miért is mondom ezt, hiszen

nem emlékszem, hogy lábakat  láttam  volna.  Nem  tudom, kik  voltak  õk,  de fáradtnak,

tompultnak, szürkének néztek ki.”

(Moody, 1983, 186)

George Ritchie „Visszatérés a holnapból” c., saját élményérõl szóló könyvében arról ír, hogy

ezek a lények öngyilkosok lelkei, amelyek megpróbálnak kapcsolatba lépni földi emberekkel,

hozzátartozóik, barátaik bocsánatát kérik – ám azok nem hallják meg õket.

Az   ilyen   típusú   leírások   azonban   rendkívül   ritkák,   gyakoriságuk   talán   csak

ezrelékekben  adható  meg.  Érthetõen  keltett  tehát  nagy feltûnést  Maurice  Rawlings  (1980)

írása, amelyben azt állítja, hogy az általa ismert esetek mintegy felében számoltak be pokolra

utaló részletekrõl. A szerzõ kardiológus, így lehetõsége volt közvetlenül az újraélesztés után

beszélni a  halálközeli  élményt átélt  emberekkel. Véleménye szerint  a rossz tapasztalatokat

átéltek utólag elfojtják élményeik poklot idézõ részleteit.

Rawlings írását azonban többen bírálják. A halálközeli élmények egyik neves kutatója,

Michael Sabom  szintén kardiológus,  de hasonló tapasztalatokkal  még sohasem  találkozott.

Rawlings könyvétõl távol áll a tudományos megközelítés, írása elsõsorban vallási értekezés.

Elfojtási   elméletének   ellentmond,  hogy  a   pokolbéli   víziók  igen  élesen   megmaradnak  az

emlékezetben, ha azokat kábítószer  (általában LSD, vagy meszkalin)  idézi  elõ. (Ring 1993,

225–228)  Mindemellett  Rawlings megfigyelései nem  vethetõek  el, de  további  bizonyításra

szorulnak, csakúgy, mint általában a halálközeli élményt átéltek többi tapasztalata a „másik

világ”–ról, hiszen errõl a területrõl igen keveset tudunk.

Talán  éppen   ezért,  mindenkit,   aki   megismeri   ezeket  a   leírásokat,  csábít   annak  a

lehetõsége, hogy a túlvilágról szóló beszámolókat a másvilág hiteles leírásának tekintse. Ez a

lehetõség – természetesen – nem zárható ki. Mindenképpen figyelembe kell azonban vennünk

azt  is,  hogy a  halálközeli  élmény összetett  jelenség,  amelynek kialakításában vitathatatlan

szerepe  van  biológiai  és  pszichológiai  tényezõknek  is.  Bizonysággal   tehát  csupán  annyit

állíthatunk, hogy a klinikai halált átélt emberek egy része ilyennek tapasztalja a halált, s ilyen

képeket és érzéseket él át közben. Mindezek értelmezése azonban már  inkább saját, jelenlegi

ismereteinket, és nem feltétlenül a valóságot tükrözi.

A   halálközeli   élményt  átéltek   számára  azonban   ezek  mindenképpen  valóságosnak

érzett tapasztalatok. Ez teszi érthetõvé a vallással kapcsolatos nézeteik megváltozását is.

Sokan   úgy   érzik,   hogy   halálközeli   élményük   következtében   sokkal   szorosabb,

közvetlenebb kapcsolatba kerültek Istennel, mint azt megelõzõen. Ennek megfelelõen többet

imádkoznak hozzá, vagyis inkább – ahogyan  ezt  többen megfogalmazzák – „beszélgetnek

vele”. Erõsödõ hitük ellenére azonban kevésbé vesznek részt a vallási közösségek életében,

általában   kevesebbet   járnak   templomba.   Ennek   magyarázataként   azt   szokták   mondani:

élményükbõl megtanulták, hogy Isten a vallások fölött áll, s hogy a különbözõ vallások eltérõ

–  vagy annak  tûnõ  –  nézetei,  elõírásai  csupán  földi  gondolkodásmódunkat  tükrözik.  Egy

amerikai nõ – aki élménye után a vallásról készítette diplomamunkáját – így ír errõl:

„Számomra úgy tûnik, mintha már »kinõttem« volna a »vallásból«. Ezen azt értem, hogy

a vallás  olyan, mint  egy szerszám,  egy eszköz  a cél eléréséhez, aminek  segítségével a

lelkiség magasabb szintjét éri  el az  ember. Tapasztalataim szerint a szervezett vallások

gyakran elhanyagolják  a lelkiségnek  ezt  a  szintjét,  miközben erõsen  koncentrálnak  a

kicsinyes elõírásokra, tételekre és a felekezetek közötti konfliktusokra.”

(Ring 1990, 219)
A már többször idézett Betty Eadie saját beszámolójában azt írja, arra a kérdésére, hogy miért

van ennyi vallás a világon, azt a választ kapta, hogy a különbözõ vallások által minden ember

azon  az   úton   juthat   el   Istenhez,   amely   hozzá   a   legközelebb   áll.  Hozzá   hasonlóan   más

halálközeli   élményt  átélt  emberek  is   gyakran  hangoztatják  azt  a   meggyõzõdésüket,  hogy

minden vallás sok igazságot tartalmaz – tehát nyitottabbá válnak más vallások elfogadására is.

Élményük után többen érdeklõdni kezdenek a keleti vallások iránt, elfogadhatóbbnak találják

a reinkarnáció gondolatát – és  egyesek ezt nem érzik ellentétesnek keresztény hitükkel. Az

újjászületéseket   õk   olyan   fejlõdési   lehetõségeknek   tekintik,   amelyek   közelebb   vihetnek

bennünket   Istenhez.   Jankovich   István   egyik   könyvének   „Saját   keresztényi   reinkarnációs

gondolataim” c. fejezetében a következõket írja:

„Számomra a reinkarnáció a legnagyobb kegyelmi  aktus. ...Keresztényi  remény tölt  el,

hogy számos hibám ellenére egyszer majd Isten orcája elé juthatok.”

(Jankovich, 1992b, 125)

Mindezekrõl   az   attitûdbeli   és   személyiségváltozásokról   már   igen   sok   adat   gyûlt   össze.

Kenneth Ring (1993) széleskörû kutatásaiban megvizsgálta az egyes változások gyakoriságát,

azokat kontrollcsoporttal hasonlította össze, és  így meghatározta a változások szignifikancia

szintjét  is. Ennek ellenére az utóhatások vizsgálatának még számos  feltáratlan területe van.

Keveset tudunk pl. a gyermekek élményeinek utóhatásairól, továbbá  az öngyilkosok és a –

saját fogalmaink szerint is – rendkívül bûnös  életet élt emberek, pl. a gyilkosok halálközeli

élményérõl, és ezek utóhatásairól. Az utánkövetéses vizsgálatok kis száma miatt alig ismert az

élmény utóhatásainak tartóssága. Szintén keveset foglalkoztak még egy – véleményem szerint

igen jelentõs – területtel: a halálközeli élmények negatív utóhatásaival. Az élményt átéltek egy

része ugyanis maga is támogatásra, segítségre szorulna. A szakirodalom ismerteti pl. a „halott

vagyok  szindrómát”:   a  klinikai  halálból   visszatértek  egy  része   néha   napokig,   vagy  akár

hetekig  is  halottnak  véli  magát,  a  földi  világ eseményeit  is  egyfajta  túlvilági  látomásnak,

visszatekintésnek érzi. Hasonlít  ez Csuang-ce híres  álmához, melybõl felébredve nem tudta

eldönteni, hogy õ álmodta-e a pillangót, vagy a pillangó álmodja õt...

A másik – és ennél talán gyakoribb – zavar a „visszatérési szindróma”: a másik világ

gyönyörû   tapasztalatai   után   eleinte   csalódást   okozhat   a   földi   világba   való   visszatérés

kényszere. Betty Eadie – mielõtt  a  fentiekben már  többször idézett pozitív hatásokat  átélte

volna, közvetlenül visszatérése után a következõket érezte:Egyre mélyebb búskomorságba merültem. Nem tudtam elfelejteni a szellemi világ szép

és  békességes

helyszíneit,  és  kimondhatatlanul  vágyódtam  oda  vissza.  Ahogy  a  világ

örvénylett körülöttem, félni kezdtem az élettõl, idõnként már gyûlöltem is, és könyörögtem

a halálért. Kértem Istent, hogy vigyen haza, és kértem, hogy oldozzon fel engem ebbõl az

életbõl és ismeretlen küldetésembõl.”

(Eadie, 1994, 169)

Ezek az érzések kívánatossá tehetik az öngyilkosságot – bár az általános tapasztalat az, hogy a

halálközeli élménybõl megismert pozitív értékek csökkentik az öngyilkosság veszélyét, még

azoknál is, akik öngyilkosság következtében élték át ezt az élményt. (Moody, 1983, 204)

A   visszatérési   szindróma   átélése   után   bekövetkezõ   pozitív   változások   maguk   is

hordoznak  nehézségeket.  A  gyökeres   szemléletbeli  és   személyiségváltozásokat   ugyanis   a

környezet  gyakran  nehezen,   értetlenül   fogadja.   Kenneth   Ring   véleménye   szerint   minden

házasságot szakítópróbának vetnek alá a halálközeli élmény által okozott változások. S végül:

ezek  az   élmények  annyira  különösek,   szokatlanok   –  gondoljunk  csak   pl.   a  testbõl   való
kilépésre, vagy a halott rokonokkal való találkozásra –, hogy az élmény átélõi néha maguk is

attól tartanak, hogy ez nem nor mális dolog, hogy talán megbolondultak. Jankovich István az

autóbalesete   utáni  lábadozásának   idején   pl.   pszichiátriai   vizsgálatot   kért,   hogy  eldöntse:

normálisnak tekintheti-e önmagát.

Fontos  ezt tudnunk azért is, mert ezáltal nagy jelentõsége van annak, hogy a klinikai

halálból  visszatértekkel  elõször  kapcsolatba kerülõ orvosok, nõvérek, lelkészek ismerik-e a

halálközeli   élményeket. Az   õ  reagálásuk  ugyanis  jelentõsen  befolyásolhatja, hogy  ezt   az

élményt   az  egyén   képes  lesz-e  integrálni  a   személyiségébe,  vagy  kórosnak,  énidegennek

tekinti.

Ezen   kívül   azonban   a   halálközeli   élmények   és   az   utóhatások   ismeretének   több

gyakorlati vonatkozása is lehet. Az élmény pozitív és erõteljes személyiségformáló hatásaiból

kiindulva   sikeresen   próbálkoztak   az   élmény   felhasználásával   krízishelyzetben   lévõk

segítésében,   terápiájában.   Egy   pszichiáter,   John   McDonagh   pl.   „biblioterápiát”   folytat

öngyilkossági  kísérleten  átesett  pácienseivel:  egyszerûen  megismerteti  velük  a  halálközeli

élmények irodalmát. Tapasztalatai szerint ez segíti, hogy ezek az emberek olyan jövõképet

alakíthassanak  ki,  amelyben  életüknek   tartalma,  célja   van.  Egy  másik  pszichiáter,   Rosen

(1976)   pedig   kidolgozott   egy   olyan  pszichoterápiás   módszert,   amely   az   ego   egymással

küzdelemben lévõ részei „halálának” felhasználásával segíti az öngyilkossági kísérletet túlélt

beteg életbe való visszatérését.

A halálközeli élmény ismerete segítséget nyújthat a gyászolóknak is: megkönnyítheti a

veszteség feldolgozását az a tudat, hogy ebben az állapotban megszûnnek a szenvedések, a

haldoklót   szeretet   és   békesség   veszi   körül,   valamint   az,   hogy   ebben   a   dimenzióban

találkozhatunk elhunyt szeretteinkkel.

Hasonlóképpen használható az élmény ismerete a haldoklók gondozásában is. Polcz

Alaine,   pszichológus,   tanatológus   a   II.   sz.   Gyermekklinikán   évtizedeken   át   foglalkozott

haldokló   gyermekek   segítésével.   Mint   írja,   sokszor  megtörtént,   hogy  ölbe   vette   õket,   s

ringatásuk közben halkan egy mesét mondott el nekik:Tegnap este lefeküdtem  s  aztán elaludtam.  Egyszerre  furcsa  neszre  ébredtem,

halk szárnycsattanásra. K iugrottam az ágyból – hát egy cinke repült be. Nagy kertre néz

a szobám ablaka, és máskor is elõfordult már, hogy berepült egy madár. De nem éjszaka.

A   cinkék   különben   is   alusznak   éjszaka,   ugyanúgy,   mint   te.   De   ennek   a   cinkének

különleges mondandója volt, azért jött éjszaka. Itt járt nálad, de te aludtál, és nem tudtad

meghallgatni. Azt  akarta mondani,  hogy tudja, te most nagyon rosszul  vagy. S  aztán

egyszer, amikor már úgy érzed, nem  bírod tovább, majd hallasz  egy csattanást – mint

amikor két tenyér  összecsattan, vagy becsapnak egy ajtót–, utána sötétséget látsz, de ez

csak rövid idõ, utána fényt látsz, sugárzót, akkor  egyszerre elmúlik minden fájdalmad,

semmit sem érzel, ami nehéz, csodálatos színeket látsz, virágos rét fölött röpülsz, könnyû

vagy és  szabad, ragyogás vesz körül, gyönyörû zenét hallasz  – egyszerre boldog leszel.

Így beszélt a cinke.”

(Polcz, 1993, 141-142)

Segíteni  másoknak a  halálközeli élmény tapasztalatai  által – ez a  szemlélet több, a

klinikai halálból visszatért emberre is jellemzõ. Az élmény átélõi közül többen a nyilvánosság

elé léptek, könyvekben,  interjúkban  ismertetve, hogy mit  tapasztaltak, s  mit  tanultak meg

mindebbõl. Szeretnék átadni tapasztalataikat – amelyek nem csak a halálról szólnak, hanem az

életrõl is.IRODALOM

Dr. Ács  Géza – Pilling János  – Dr. Zatik István (1992): Meghaltam – és élek. Halál közeli

élmények. Medicina, Budapest

Eadie, Betty (1994): Átölel a fény. Édesvíz Kiadó, Budapest

Jankovich István (1992a): Túléltem a halálomat. Édesvíz Kiadó, Budapest

Jankovich István (1992b): Reinkarnáció. Valóság-e az újjászületés? Édesvíz Kiadó, Budapest

Kunt Ernõ (1981): A halál tükrében. Magvetõ Kiadó, Budapest

Kunt Ernõ (1987): Az utolsó átváltozás. A magyar parasztság halálképe.  Gondolat   Kiadó,

Budapest

Moody,  Raymond  (1983):  Élet   az  élet   után.  Gondolatok  a   halál   utáni   életrõl.   (ford.:   dr.

Kisnemes János.) Ecclesia, Budapest

Moody, R. A. (1989): A fényen túl. (Ford.:  Várhidy Gyula)  Az  Apostoli  Szentszék Kiadója,

Budapest

Polcz Alaine (1993): Meghalok én is? A halál és a gyermek. Századvég Kiadó, Budapest

Rawlings, M. (1980): Beyond Death's Door. Sheldon Press, London

Ring, Kenneth (1990): A Halált átélni – az Életet megnyerni. Szent István Társulat, Budapest

Ring,   Kenneth   (1993):   Halálközeli   élmények.   A   klinikai   halál   állapotának   tudományos

vizsgálata. Édesvíz Kiadó, Budapest

Ritchie, George (1986): Visszatérés a holnapból (ford.: Votisky Éva) Ecclesia, Budapest

Rosen, D. H. (1976):  Suicide Survivors: Psychotherapeutic Implications of  Egocide. Suicide

and Life-Threatening Behavior, 6:209-215

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése